Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HuidVisie  

Definities 

 1. HuidVisie: HuidVisie gevestigd te Vleuten onder KvK nr. 86677195. 
 1. Klant: degene met wie  HuidVisie  een overeenkomst is aangegaan. 
 1. Partijen:  HuidVisie en klant samen. 
 1. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens HuidVisie. 
 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 1. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen 

 1. Alle prijzen die HuidVisie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 
 1. Alle prijzen die  HuidVisie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan HuidVisie te allen tijde wijzigen.  
 1. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die HuidVisie niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 1. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 
 1. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door HuidVisie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 1. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van HuidVisie, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 1. Indien partijen voor een dienstverlening door HuidVisie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. 
 1. HuidVisie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient HuidVisie de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 
 1. HuidVisie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 1. Voorafgaand aan de ingang ervan zal HuidVisie prijsaanpassingen meedelen aan de klant. 
 1. De consument heeft het recht om de overeenkomst met HuidVisie op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

 1. HuidVisie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.  
 1. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan. 
 1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat HuidVisie de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.  
 1. HuidVisie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is HuidVisie gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 
 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan HuidVisie.  
 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 1. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag HuidVisie zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van HuidVisie op de klant onmiddellijk opeisbaar.  
 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door HuidVisie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan HuidVisie te betalen.  

Recht van reclame 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is HuidVisie gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 1. HuidVisie roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling. 
 1. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan HuidVisie, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.  
 1. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 
 • het product niet is gebruikt 
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen 
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) 
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 
 • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is 
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft 
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling 
 • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen 
 • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen 
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@jouwmooistehuidooit.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van HuidVisie, www.jouwmooistehuidooit.nl, kan worden gedownload. 
 1. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan HuidVisie, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding van bezorgkosten  

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan HuidVisie heeft geretourneerd, dan zal HuidVisie eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.   
 1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van HuidVisie voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.  

 

Vergoeding retourkosten  

 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.  

 

Opschortingsrecht 

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

 

Retentierecht  

 1. HuidVisie kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van HuidVisie heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.  
 1. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan HuidVisie. 
 1. HuidVisie is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan HuidVisie te verrekenen met een vordering op HuidVisie.  

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. HuidVisie blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van HuidVisie op grond van wat voor met  HuidVisie gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 
 1. Tot die tijd kan HuidVisie zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 1. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.  
 1. Indien HuidVisie een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft HuidVisie het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.  

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 1. Levering vindt plaats bij HuidVisie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 
 1. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.  
 1. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft HuidVisie het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.  
 1. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan HuidVisie kan tegenwerpen. 

Levertijd 

 1. De door HuidVisie opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 1. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van HuidVisie. 
 1. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij HuidVisie niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.  

Feitelijke levering 

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

 

Transportkosten 

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Verpakking en verzending 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan HuidVisie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 1. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan HuidVisie bij gebreke waarvan HuidVisie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst 
 • zaken van HuidVisie die bij de klant aanwezig zijn 
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 1. De klant geeft op eerste verzoek van HuidVisie de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 1. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie 

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor HuidVisie enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.  
 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.  
 1. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.  

Ruilen 

 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur 
 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes 
 • het product is nog niet gebruikt 
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en geopende producten kunnen niet worden geruild. 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. HuidVisie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.  
 1. HuidVisie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 
 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.  
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat HuidVisie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 
 1. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat HuidVisie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant  

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan HuidVisie. 
 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
 1. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert HuidVisie de betreffende bescheiden.  
 1. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door HuidVisie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst  

 1. De overeenkomst tussen HuidVisie en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 1. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 
 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Huidinstituut Myst schriftelijk in gebreke stellen.  

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd 

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.  
 1. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 1. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. 
 1. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.   

Vrijwaring 

 

De klant vrijwaart HuidVisie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door HuidVisie geleverde producten en/of diensten.  

 

Klachten 

 1. De klant dient een door HuidVisie geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 
 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant HuidVisie daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.  
 1. Consumenten dienen HuidVisie uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 
 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat HuidVisie in staat is hierop adequaat te reageren.  
 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 
 1. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat HuidVisie gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 
 1. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van HuidVisie, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan HuidVisie en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. 
 1. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij ANBOS.  

Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan HuidVisie. 
 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling HuidVisie ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.  

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 

Als HuidVisie een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan HuidVisie verschuldigd zijn.  

 

AansprakelijkheidHuidVisie 

 1. HuidVisie is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 1. Indien HuidVisie aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 1. HuidVisie is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
 1. Indien HuidVisie aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn 

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van HuidVisie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 
 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer HuidVisie toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.  
 1. Is de nakoming van de verplichtingen door HuidVisie niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat HuidVisie in verzuim is.  
 1. HuidVisie heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien HuidVisie  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.  

Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van HuidVisie in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan HuidVisie kan worden toegerekend in een van de wil van HuidVisie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van HuidVisie kan worden verlangd.  
 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.  
 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor HuidVisie 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat HuidVisie er weer aan kan voldoen.  
 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.  
 1. HuidVisie is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging algemene voorwaarden 

 1. HuidVisie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.  
 1. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.  
 1. Grote inhoudelijke wijzigingen zal HuidVisie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 
 1. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van HuidVisie.  
 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.  
 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat HuidVisie bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.  
 1. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HuidVisie is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 

 
Opgesteld op 10 September 2022.